తమలపాకులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలియక చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు.