ప్రపంచ వింత జంతువులు

ప్లాటిపస్

ఆయ్-ఆయ్

బ్లాబ్ ఫిష్

ఎకిడ్నా

ఫ్రిల్ నెక్ లిజర్డ్

గోబ్లిన్ షార్క్

కొమండర్ డాగ్

ఆక్సొలోటల్