ప్రపంచంలో అందమైన     పక్షులు ఇవే.

 బొహెమెయిన్ వాక్స్ వింగ్, నార్త్ అమెరికా

హైసింత్ మకా, తూర్పు, దక్షిణ అమెరికా

ఉడ్ డక్, ఉత్తర అమెరికా

కీల్ డిల్డ్ ట్యూకన్, మెక్సికో, కొలంబియా

బ్లూ జే, తూర్పు, ఉత్తర అమెరికా

నెమలి, ఇండియా 

అట్లాంటిక్ పఫిన్, అట్లాంటిక్ సముద్రం

ఫ్లెమింగో, అమెరికా