మీరు ఎలాంటి వారిని పెళ్లి  చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు..?

         ఈ లక్షణాలు ఉన్న     అమ్మాయిలతో పెళ్లి వెస్ట్‌

      వివాహం ప్రతీ జీవితంలో    అత్యంత ముఖ్యమైన దశ 

            అందంగా ఉన్నవారిని                 పెళ్లి చేసుకోవద్దు

               అమ్మాయి కుటుంబ               చరిత్ర బాగుండాలి

      అందమైన స్త్రీకి చెడు     స్వభావం ఉంటే పెళ్లి వెస్ట్‌

      అబద్ధం చెప్పే స్త్రీలతో        కుటుంబం నాశనం  

    నమ్మకద్రోహం చేసే స్త్రీని            నమ్మకూడదు

         ఇంటిపని తెలియని స్త్రీని            పెళ్లి చేసుకోకూడదు