రాముడు విరిచిన శివవిల్లు అసలు పేరు ఏమిటి?

రామాయణం గురించి వినగానే సీతా స్వయంవరం నుంచి ప్రతీది గుర్తుకు వస్తుంది. 

రాముడు శివుని విల్లు విరిచినప్పుడు దశరథుడు సీతాదేవితో  వివాహం నిశ్చయించారు. 

మిథిలా రాజు జనకమహారాజు ఈ శివవిల్లును ఎత్తిన వ్యక్తితో సీత వివాహం చేస్తానని ప్రమాణం చేశాడు. 

 రాముడు శివుడి విల్లును ఎత్తిన సమయంలో విల్లు మూడు భాగాలు విరిగిందని చెబుతుంటారు.  

శివుడి విల్లులో కొంత భాగం పడిన ప్రదేశాన్ని ధనుస్సు అంటారు. ఇది నేపాల్ లోని జనక్ పూర్ ధామ్ సమీపంలో ఉంది.

రాముడు విరగగొట్టిన విల్లు అసలు పేరు పినాక్ 

పినాక్ విల్లు శివుడి బాణం. దీనిని పరశురాముడు జనకమహారాజుకు ఇచ్చాడు.