గూగుల్లో మనవాళ్ళు వెతికిన తిండిపదార్ధాలు ఇవే

1. ఆవకాయ

2. సెక్స్ ఆన్ ది బీచ్ కాక్ టెయిల్

3. పంచామృతం

4. హకుసాయి క్యాబేజి

5. ధనియా పంజిరి(జన్మాష్టమి స్పెషల్)

6. కజ్జికాయలు

7. తిరువాతిరై ఖాలీ

8. మోదకాలు

9. రవ్వలడ్డు