ప్రపంచంలోని ధనిక చర్చిల ఫొటోలు               ఇదిగో

వాషింగ్టన్ DC ఆలయం, $100               బిలియన్

క్యాథలిక్ చర్చి వాటికన్, $33          బిలియన్లు

     కాథలిక్ చర్చి జర్మనీ , $26             బిలియన్లు

      క్యాథలిక్ చర్చి ఫ్రాన్స్‌, $23          బిలియన్లు

క్యాథలిక్ చర్చి ఆస్ట్రేలియా, $20.5            బిలియన్లు

    చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, $11.97          బిలియన్

     చర్చ్ ఆఫ్ స్వీడన్, $11.42          బిలియన్