'జవాన్' - 1,177 కోట్లు

    'పఠాన్' - 1,050 కోట్లు  

    'గదర్ 2' -  691కోట్ల  

     'జైలర్' -  650 కోట్లు   

   'రాఖీ ఔర్ రాణి కీ ప్రేమ్ కహాని-    355 కోట్లు 

 'ఆదిపురుష్' - 450 కోట్లు

   'PS-2' - 345 కోట్లు

  'కేరళ స్టోరీ' - 303 కోట్లు

   'వారీసు' - 290 కోట్లు

'వాల్తేరు వీరయ్య' -225 కోట్లు

     ImageCredits: IMDB