ప్రస్తుతం కాలర్ బ్లౌజ్ ట్రెండ్ బాగా నడుస్తోంది

కాలర్ నెక్ డిజైన్స్ లో కొన్ని స్టైలిష్ ట్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం

ఫెదర్ కాలర్ నెక్ డిజైన్ 

లాంగ్ కాలర్ నెక్

కాలర్ కట్ డిజైన్

V-షేప్ కాలర్ నెక్ డిజైన్

ఫ్రిల్ కాలర్

హై నెక్ కాలర్ డిజైన్

రౌండ్ కాలర్ నెక్ డిజైన్

హాల్టర్ కాలర్ నెక్ డిజైన్