దీపావళికి సింపుల్ మెహందీ డిజైన్స్

దీపావళి కోసం పది మెహందీ డిజైన్లు 

ఈ సింపుల్ డిజైన్ మీరూ ట్రై చేయండి . 

ఈ డిజైన్ చేతులను నిండుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. 

మధ్యలో గుండ్రటి పువ్వుతో చాలా సింపుల్ డిజైన్ . 

హంసలను వరుసగా నిలబెట్టినట్లు కనిపిస్తుంది కదూ. 

ఇది దీపావళికి పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ 

తీగ వలే చాలా సింపుల్ గా ఉంది కదూ. 

ఈ డిజైన్ చాలా మంది ఇష్టపడుతారు. 

హేవీ డిజైన్ ఇష్టపడేవారికి బాగుంటుంది.