వేడి వేడి సమోసా విత్ చాయ్  అంటే చాల మంది ఇష్టపడతారు 

  సమోసా లవర్స్ ఈ సమోసాలను  మాత్రం తప్పక ట్రై చేయండి 

        చికెన్ సమోసా 

          ఆలు సమోసా  

         వెజిటేబుల్ సమోసా 

        దాల్ సమోసా 

        పాలక్ సమోసా 

        ఆనియన్ సమోసా 

ImageCredits:Pexel, Pixabay