రవివర్మ అద్భుత చిత్రాలు

లేడీ విత్ స్వరబత్

 తండ్రి కోసం ఎదురుచూపులు

సరస్వతీ దేవి

దమయంతి-హంస

లక్ష్మీదేవి

కాదంబరి

రాధామాధవులు

లేడీ విత్ ఫ్రూట్