గ్రహాలపై రోజు నిడివి

చంద్రుడు-708.7      గంటలు

మార్స్-25గంటలు

మెర్క్యురీ-1408 గంటలు

జూపిటర్-10 గంటలు

వీనస్-5832 గంటలు

యురానస్-17 గంటలు

నెప్ట్యూన్-16గంటలు

శనిగ్రహం-11గంటలు