మీ ప్రేయసిని ఎలా      ప్రేమించాలంటే?

      ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్

ఆమె కలలకు మద్దతు ఇవ్వండి

     ఎక్స్‌ప్రెస్ అప్రిసియేషన్

ఆమె భావాలు, అవసరాలు, ఆందోళనలను అర్థం చేసుకోండి

రొమాన్స్‌ను సజీవంగా ఉంచండి

వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు మద్దతు           ఇవ్వండి

కలిసి అర్థవంతమైన సమయాన్ని         గడపండి