లక్షి, లక్ష్య అనే రెండు పదాలతో లక్ష్మీదేవి పదం పుట్టింది

లక్ష్మీదేవి అంటే లక్ష్యం వైపు నడిపించే దేవత

చాలామంది సంపదను పొందాలని కోరుకుంటారు

ఇంద్రుడు, కుబేరులతో తల్లి లక్ష్మికి సన్నిహిత సంబంధం

ఇంద్రుడు దేవతలకు రాజు అయితే.. కుబేరుడు సంపదకు రక్షకుడు

ఇంద్రుడు, కుబేరులకు కీర్తి, రాజ శక్తిని అందించే తల్లి లక్ష్మి

సముద్ర మథనం సమయంలో లక్ష్మీదేవి అవతరించింది

అతని చేతిలో బంగారు కుండ ఉంది

దాని నుంచి తల్లి లక్ష్మి సంపదను కురిపిస్తుంది

లక్ష్మీదేవిని సంపద, శ్రేయస్సు, ఆనందానికి దేవత అని పిలుస్తారు