జింజర్ టీ 

         వార్మ్ బ్రాత్

         పుదీనా టీ 

        యోగర్ట్(పెరుగు)

            లెమన్ వాటర్ 

             పపాయ 

            పుదీనా ఆకులు 

ImageCredits: pexel