కలలో దెయ్యాలు కనిపిస్తున్నాయా?

     దెయ్యం కల ఒక భయానక              అనుభవం

   కలలో దెయ్యాలు కనిపిస్తే ప్లీజ్‌              జాగ్రత్త

కలలో దెయ్యాలు కనిపిస్తే అర్థం             ఏంటి?

శత్రువుల నుంచి హాని జరిగే ఛాన్స్

      మీ లోలోపల భయాలకు             ప్రతిరూపం

   జీవితంలో చెడు సంకేతాలను              సూచన

   ప్రతికూల ఆలోచనలకు రూపం

DISCLAIMER: ఈ వెబ్‌స్టోరీకి ఎలాంటి శాస్త్రియ ఆధారాలు లేవు