సంక్రాంతి పండగ వేళ ఫ్యామిలీతో ఈ ప్రదేశాలకు వెళ్లండి

               కుర్గ్

          వాయనాడ్

           కొడైకెనాల్

         ఊటీ & కూనూర్

              గోకర్ణ

           హంపీ

            వర్కాల

             తంజావూరు