మీ ఇళ్ళు మరింత అందంగా  కనిపించాలంటే ఈ మొక్కలను  ఇంట్లో పెట్టండి. 

బోగన్విల్ల మొక్క(Bougainvillea) 

    ఆర్కిడ్‌ మొక్క (Orchids)

 హైబిస్కస్ మొక్క (మందారం) 

 కలాడియం మొక్క (Caladium)

  బ్రోమెలియడ్స్ మొక్క     (Bromeliads)

 జెరేనియం మొక్క(Geranium) 

  బెగోనియా మొక్క ( Begonias)

      ImageCredits:          pexel/pixabay