మాట్లాడే విధానంలో మనిషి విలువ..

మౌనంగా ఉండటం అనేది ఒక అద్భుతం

గంట మౌనంగా ఉంటే అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

ఉదయం మౌనంగా ఉంటే హెల్త్‌కి మంచిది

మౌనంగా ఉంటే మానసిక ఒత్తిడి దూరం

మౌనంగా ఉంటే ఆందోళనలను కంట్రోల్  

మౌనంగా ఉంటే అలసట పోతుంది

మౌనంగా ఉంటే మెదడు పనితీరు మెరుగవుతుంది

మౌనంగా ఉంటే ఆవేశం, కోపం, గుండె దడ తగ్గుతుంది