చలికాలంలో వెయిట్ లాస్ చేసే సూపులు

       పాలకూర, కాలే సూప్ 

          బోన్ సూప్ 

      క్యాబేజ్ సూప్

            చికెన్ సూప్

         మినెస్ట్రోన్ సూప్ 

        మష్రూమ్ సూప్

           వెజిటబుల్ సూప్