రాత్రి పూట వింత కాంతులతో మెరిసే సాగరాలు

హావ్ లాక్ బీచ్- అండమాన్ ఐ లాండ్

  ముధుదూ ఐలాండ్-   మాల్దీవ్స్

మొస్కిటో బే - ప్యూర్టరికో

మట్కాటియా బే - న్యూజిలాండ్

హా లాంగ్ బే- వియత్నాం

మనాస్కియన్ బీచ్ - న్యూ జెర్సీ, అమెరికా

        పడంగ్‌బాయ్, బాలి