అంతరిక్ష సంస్థలను ఎప్పుడు స్ధాపించారో తెలుసా..?

1958 - NASA (United States)

1961 - CNES (France)

1961 - SUPARCO (Pakistan)

1969 - ISRO (India)

1969 - German Aerospace Centre (Germany)

1975 - European Space Agency (European Union)

1983 - Israeli Space Agency (Israel)

1992 - Roscosmos (Russia)

1993 - CNSA (China)

1994 - Brazilian Space Agency (Brazil)